Ochrona danych osobowych

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych mają zastosowanie do danych otrzymanych przez nas:

 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach korespondencji biznesowej z pracownikami lub współpracownikami kontrahentów.

 

Formularz kontaktowy
+

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Hospital Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118, kontakt: + 48 510 014 275 (dalej: Hospital Service).

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami za pośrednictwem danych podanych przez nas w zakładce „kontakt” (Kontakt (hospitalservice.pl), aby odpowiedzieć Ci na Twoją wiadomość pozostawioną w formularzu kontaktowym.

Jednocześnie informujemy Cię, że nie będziemy profilować Twojej osoby w oparciu o dane, które nam przekazałeś w związku z wypełnianiem formularza kontaktowego

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Jeśli nie wyrazisz zgody na wykorzystanie Twoich danych w celach handlowych lub w celach marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług, to dostęp do danych będą mieli tylko pracownicy naszego Działu Kontaktowego.

Jednocześnie zapewniamy, że nasza infrastruktura teleinformatyczna jest zorganizowana w taki sposób, że nie wymaga przetwarzania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. w USA.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – tj. prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Hospital Service z prośbą o udzielenie informacji.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Hospital Service, nie dłużej niż przez 1 miesiąc od Twojego ostatniego kontaktu z Hospital Service.

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz żądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

 • sprostowania nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

Jaki jest do nas kontakt?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych – Łukasz Onysyk:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod.hss@impel.pl 

Hospital Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Bezpośrednie pozyskanie danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów
+

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hospital Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Hospital Service).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy łączącej Hospital Service z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowa realizacja ww. umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wykonania umowy przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę na rzecz Hospital Service.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Hospital Service będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Hospital Service. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Hospital Service powierzył przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Hospital Service, które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowa, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Hospital Service stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Ponadto Hospital Service będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Hospital Service.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji umowy pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Hospital Service, a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż rok.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;

 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:

  • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

  • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

  • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:

  • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:

  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;

  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

  • przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan że, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod.hss@impel.pl

Hospital Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

 

Klauzula informacyjna dotycząca przekazywania informacji handlowych
+

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Hospital Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Hospital Service).

 

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane zostaną przez nas zebrane abyśmy mogli skierować do Ciebie informacje handlowe i materiały promocyjne.

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcą Twoich danych są podmioty współpracujące ze Hospital Service w zakresie dostarczania Spółce usług, związanych z funkcjonowaniem i obsługą formularza kontaktowego (np. podmiotom dostarczającym infrastrukturę informatyczną).

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda na wysyłanie przez Hospital Service informacji handlowych i materiałów promocyjnych dotyczących usług świadczonych przez Hospital Service.

 

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu, kiedy nie cofniesz zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez kwartał od momentu ich zebrania.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz żądać zgodnie z RODO:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymania ich kopii (np. w postaci wydruku);

 • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim je przetwarzamy;

 • sprostowania nieprawidłowych danych;

 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem.

 

Nie przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ponieważ, zamiast tego prawa masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

Jaki jest do nas kontakt?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

 

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod.hss@impel.pl 

Hospital Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118